PRINT

logo.png


Poskytujeme služby registrace offshore společností a koupě ready-made offshore společností ve Velké Británii

Velká Británie je parlamentní monarchie v Západní Evropě, jejíž hlavním městem je Londýn. Úřední jazykem je angličtina a oficiální měnou je anglická libra.

Velká Británie není offshore jurisdikcí, ale vzhledem k jejímu postavení jednoho z nejvýznamnějších finančních a obchodních center světa se považuje za prestižní jurisdikci pro registraci obchodní společnosti.

Velká Británie je stranou více jak sta mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.

Britský právní řád vymezuje dva typy společností, jež jsou nejatraktivnějšími právními formami pro účely inkorporace. Jsou to Limited Liability Partnership a Private Limited Company.

Typ společnosti Private Limited Company (akciová společnost s ručením omezeným), Limited Liability Partnership (veřejná obchodní společnost s ručením omezeným).
Ředitelé Mohou jimi být fyzické a právnické osoby - rezidenti kteréhokoli státu. Právní forma společnosti LLP předpokládá, že řízení společnosti provádí její zakladatelé (společníci - Members), kteří mohou rovněž plnit funkci ředitelů.
Akcionáři Počet:  LTD - minimálně jeden, LLP - minimálně dva. Mohou jimi být fyzické a právnické osoby - rezidenti kteréhokoli státu.
Sekretář Počet: minimálně jeden. Funkci sekretáře nemůže zastávat ředitel společnosti, pokud je jejím jediným ředitelem. Mohou jimi být fyzické a právnické osoby - rezidenti kteréhokoli státu.
Doba registrace do 3 týdnů
Základní kapitál Standardně uváděná (deklarovaná) výše základního kapitálu je 1.000,- GBP.
Minimální výše základního kapitálu činí 2,- GBP. Lhůta pro splácení základního kapitálu není právním řádem stanovena.
Nominální servis je povolen
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti Dovětek obchodní firmy (názvu) Private Limited Company musí obsahovat: "Limited" anebo zkratku "Ltd.". Bez zvláštního povolení není přípustná registrace názvů obsahujících výrazy a/nebo jejich odvozeniny: "Bank", "Insurance", "Trust", "Assurance", "Building Society", "England", "European", "British", "Irish" apod. Je rovněž omezeno použití slov "National", "International", "Holding", "Group" apod.
Dovětek obchodní firmy (názvu) Limited Liability Partnership musí obsahovat: "LLP".
Obligatorní podmínky Registrované sídlo a registrační agent na území Velké Británie.
Důvěrnost Údaje o skutečném vlastníkovi (beneficiářovi) jsou dostupné pouze registračnímu agentovi a jsou důvěrnými informacemi
Základní informace o společnosti jsou veřejně přístupné
Zákonná úprava Common Law. Companies Act.
Valné hromady ředitelů, akcionářů se konají jednou ročně, ale přítomnost na valných hromadách není povinná. Vzhledem k použití nominálního servisu jsou ve většině případů pouze formálním úkonem.
Audit, jiné finanční výkaznictví Povinnost vedení účetnictví, předložení ročních účetních závěrek (annual return) a roční zprávy auditora (annual account)
Daně LLP není poplatníkem daně z příjmů právnických osob. Daňovou povinnost mají přímo společníci LLP, kteří jsou zpravidla rezidenti jurisdikcí s nulovou daní.  
Sazba daně z příjmů je progresivní a záleží na výši (celosvětových) příjmů společnosti: 
do 10,000 GBP - 0%;
300,000 GBP a více - 19%;
1,500,000 GBP a více - 30%.
V případě, že při předložení roční účetní závěrky není uveden skutečný beneficiář, aplikuje se 30 % sazba daně z příjmů bez ohledu na skutečnou výši příjmu.
Devizová kontrola není
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Velká Británie je stranou více jak 100 mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.
Služby kurýrů DHL, UPS, Fed Ex, TNT
Mezinárodní telefonní kód 44
Apostille uznává se
Další informace LTD se díky britské registraci považují za daňové rezidenty Velké Británie a jsou povinny odvádět daň z příjmů právnických osob ze svého celosvětového příjmu. 
LLP společnosti, které získávají příjmy ze své obchodní, profesionální a jiné podnikatelské činnosti, nejsou plátci britské daně z příjmů právnických osob. Daňovou povinnost mají jejich obchodní partneři. Vzhledem k tomu, že obchodními partnery mohou být společnosti - nerezidenti Velké Británie, zdanitelnými budou pouze příjmy pocházející ze zdrojů ve Velké Británie. Z tohoto důvodu my nabízíme společnosti, jejichž nominální obchodní partneři nejsou daňovými rezidenty Velké Británie.