PRINT

logo.png


Mezinárodní obchodní činnosti
Importně-exportní offshore operace
Offshore dodavatelská společnost
Poskytovaní služeb
Mezinárodní obchodní činnost
Importně-exportní offshore operace
Offshore dodavatelská společnost
Poskytovaní služeb

Nabízíme rozpracování a implementaci offshore systému pro Vaše podnikatelské aktivity.

Offshore systémy jsou schémata daňové optimalizace s využitím offshore společností při obchodování se zahraničními partnery. Plně standardizované příklady offshore schémat neexistují, jsou však vypracovány některé obecné modely takových schémat, které se aplikují konkrétních situacích s ohledem na specifika činnosti té které společnosti. Každý podnikatelský subjekt je jedinečný, má svá specifika a vyžaduje tak zvláštní přístup k vypracování individuálního plánu využití offshore schémat.  Rozpracování vhodného offshore systému proto doporučujeme přenechat kvalifikovaným odborníkům.

V současné době je využití offshore jurisdikcí plně legálním způsobem podnikání a offshore systémy jsou používány velkým počtem společností po celém světě. Offshore společnost je určitým vstupem na trh mezinárodních finančních a investičních služeb. Při plánování a rozpracování offshore systému je třeba vycházet z konkretního druhu činnosti offshore společnosti. Může se jednat o offshore schémata spjaté s mezinárodním obchodem, vývozními a dovozními operacemi, přemisťování zisků a investic, jakož i se správou majetku, finančního portfolia atd.

Příklady využití offshore společností

Dále jsou uvedeny nejrozšířenější schémata, kterých se mohou zúčastnit offshore společnosti. Jsou vypracovány v souladu se všemi požadavky právního řádu České republiky.

Použití offshore společností v mezinárodní obchodní činnosti

Offshore zóny představují jurisdikci státu, na jehož území se nerezidentní společnosti registrují a provádějí obchodní a podnikatelskou činnost podle zvláštních pravidel.

Dodavatelské společnosti (vývozci nebo dovozci zboží) mohou být zaregistrovány v offshore jurisdikci. Objednávky od zákazníků by tak směřovaly přímo do státu offshore jurisdikce, ale dodávky zboží anebo služeb by probíhaly přímo v místě nákupu či v místě objednávky. Ve výsledku by se čistý zisk z uskutečněných obchodů hromadil v zemi s podstatně nižší anebo dokonce nulovou daňovou sazbou.

Dovozové schéma spočívá v tom, ze dovoz zboží se neprovádí přímo offshore společností, ale pouze jejím prostřednictvím. Nejdůležitějším aspektem je nákup zboží od offshore společnosti za nejvýhodnější/nejoptimálnější pro Vás cenu. V řádě případů nejvýhodnější nebude nutně nejnižší cena, protože byste se mohli dostat do situace zdanění zisku. Na druhou stranu v případě, že cena je příliš vysoká, může vzniknout povinnost placení dovozního cla. Ideální tedy je, když bude stanovena taková výše ceny, aby se optimalizovala daňová povinnost.

Offshore a jeho výhody jsou široce využívány v mezinárodním obchodě. Offshore společnost může nakoupit zboží v jedné zemi a prodávat je obratem do jiné. Tímto všechny zisky z takového obchodu směřují přímo do offshore společnosti, která je buď úplně osvobozena od placení daní anebo je plátcem značně nízké dani z příjmu.

Importně exportní offshore operace

Offshore společnost působí jako prostředník mezi českou společností a zahraničním partnerem, se kterým se obchoduje. Například společnost z České republiky je schopna ovlivnit ceny zboží. Zvýšení ceny zboží, které je předmětem dovozu, povede tak ke snížení zisků českých společností a naopak.

Offshore společnost může rovněž poskytovat služby ochrany a zajištění dodávek zboží spotřebitelům.

Přemísťováním základního zisku do offshore jurisdikce snižuje podnikatel zisky české společnosti. Ve výsledku česká společnost nemá zisk ke zdanění a zároveň společnost zaregistrovaná v offshore jurisdikci je buď úplně osvobozena od placení daní anebo je plátcem značně nízké dani z příjmu. Takovýmto způsobem se implementuje daňové plánování.

Smysl fungování tohoto modelu spočívá v převodu zisků na offshore společnost, čímž se celková výše daňové povinnosti domácí společnosti sníží na minimum.

Offshore dodavatelská společnost

Vzhledem k povaze s smyslu daně z příjmu může být tato snižována buď snížením hrubého příjmu anebo zvýšením hodnoty nákladových položek.

Některé služby zmiňované v právních předpisech o dani z příjmu mohou být poskytovány rovněž offshore společnostmi. Tímto mohou být zvyšovány nákladové položky domácí společnosti a finanční prostředky se převedou do offshore společnosti.

Služby poskytované offshore společností:

• marketingové služby;
• právní služby;
• informační služby;
• vzdělávací služby;
• auditorské služby;
• poskytování úvěrů.

Offshore společnost jako poskytovatel služeb

Vlastnosti modelu:

• klasická offshore společnost poskytuje služby (BVI, Panama, Belize);
• nulová sazba dani z příjmu;
• absence povinnosti předkládat finanční výkazy;
• nižší míra důvěryhodnosti;

Nekteré země mají anti-offshore legislativu.

Pro zvýšení důvěryhodnosti předchozího systému se často používají onshore společností a postup .

Vlastnosti modelu:

• onshore společnost (společnost s daňovou povinností) poskytuje služby;
• služby poskytované onshore společností se provádějí prostřednictvím přizvané klasické offshore společnosti (BVI, Panama, Belize), na kterou se následně převádí podstatná část příjmu (v tomto případě 95%);
• podstatná část příjmu/zisku se připisuje na účty offshore společností a nepodléhá tedy zdanění;
• vysoká míra důvěryhodnosti;
• nízké zdanění, neboť velká část zisku bude uložena na účet offshore společnosti a daňová povinnost se tak bude vztahovat na onshore společnost;
• nezbytné vedení příjmového účetnictví v onshore společnosti.

Využití offshore společnosti jako komisionáře: Britské Panenské ostrovy a Velká Británie.

Systém "offshore spolecnost + onshore spolecnost", je dnes považován za jeden z nejpopulárnějších modelů daňového plánování. Na základě tohoto modelu společnost, která je podrobena zdanění (non-offshore), působí jako agent offshore společnosti.

Pro představu ukážeme si fungování tohoto modelu na příkladu Velké Británie a Britských Panenských ostrovů:

"UK společnost + společnost BVI".

Britská společnost bude hrát roli zprostředkovatele pro offshore společnost a zároveň bude samostatně vystupovat jako jedna ze smluvních stran ve vztazích s třetími osobami. Za zisk společnosti lze prohlásit buď provizi anebo smluvní zisk, ale Britská daň z příjmu se týká pouze provize. Veškeré dokumenty společnosti by měly být sestaveny zvláštním způsobem.

Offshore schéma:

  1. Britská společnost vystavuje vlastním jménem faktury.
  2. Britská společnost je příjemcem plateb, ale na základě dohody o obchodním zastoupení postupuje prostředky společnosti na BVI a nechává si pouze část prostředků jako provizi, jakožto vlastní příjem.
  3. Společnost na BVI zůstává pro ostatní skrytá a poskytnutí údajů o ní je zakázáno smlouvou uzavřenou mezi touto společností a britskou společností.
  4. Finanční výkaznictví britské společnosti nesmí obsahovat informace o výši celkových příjmů. Obsahuje informace vztahující se pouze k výši získané provize.
  5. Příjmy britské společnosti se tudíž téměř nezdaňují, ale pouze v případě, že offshore společnost není daňovým rezidentem Velké Británie anebo že její zisky nepochází ze zdrojů na území Velké Británie.

Diskrétnost a zachování důvěrných informací je zaručena prostřednictvím akcionářů a ředitelů obou společností.

Informace o beneficiářovi společnosti musí být poskytnuta bance. V případě nutnosti může být status příjemce postoupen třetí osobě, ale v důsledku takového rozhodnutí může nastát řada komplikací(problematika dědění apod.)