PRINT

logo.png


Základní údaje

Akciová společnost je obchodní společností, jejíž základní jmění je rozvrženo na stejné podíly - akcie. AS je čistě kapitálová společnost fakticky bez prvků osobní společnosti. Právní úpravu akciových společností je obsažena v § 154 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.

 

Vznik akciové společnosti

Existují dva způsoby založení a.s: s veřejnou emisí akcií a bez veřejné emise. K založení a.s. postačí jedna právnická osoba anebo alespoň 2 fyzické osoby.

Zakladatelská smlouva musí obsahovat: sídlo, obchodní firmu, navrhovaný základní kapitál, množství akcií a jejich nominální hodnotu, upisované vklady zakladatelů.

 

Název společnosti

Firemní dodatek akciové společnosti by měl obsahovat výraz "akciová společnost" nebo zkratku "akc. spol." či "a.s.". (§ 155 ObchZ). Obchodní firma (název) společnosti musí splňovat i obecná kritéria, především nesmí působit klamavě.

 

Základní jmění

Velikost minimálního základního kapitálu a.s. činí 2.000.000,- Kč. Základní kapitál akciové společností je rozdělen na akcie.

 

Orgány akciové společnosti

 1. Valná hromada – nejvyšší orgán společnosti, její působnost je dána zákonem (ObchZ). Valná hromada se musí scházet minimálně jednou ročně. Valná hromada je usnášeníschopná pokud jsou přítomni akcionáři, jejichž počet hlasů přesahuje 30% ZK. Může měnit stanovy, volit a odvolávat členy dozorčí rady a členy představenstva.
 2. Představenstvo – statutární a výkonný orgán, který řídí společnost a jedná jejím jménem. Min.počet členů orgánu - 1.
 3. Dozorčí rada zajišťuje vnitřní kontrolu hospodaření, dohlíží na činnost představenstva, na podnikatelskou činnost, zkoumá plán na rozdělení zisku, ověřuje účetní záznamy. Dozorčí rada a.s. musí mít nejméně 3 členy. Členem dozorčí rady nesmí být člen představenstva nebo prokurista.

    

   Výhody společnosti
   • významnou výhodou a.s. je její trvání bez ohledu na změny majitelů,
   • zajištění anonymity akcionářů v případě emise akcií na doručitele/ na majitele
   • značná prestiž a důvěra
   Nevýhody společnosti
   • vyšší povinný základní kapitál,
   • větší náklady na založení