Komanditní společnost

Základní údaje

Komanditní společnost je spojení osobního společenství a kapitálového společenství. Je to společnost, kde společnicí - komanditisté (analogie společníka v s.r.o.) ručí za závazky firmy do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku,tzn. pokud základní kapital je plně splácen (min.vyše jen 5000 Kč) komanditista neručí za závazky společnosti a jeden nebo více společníků komplementářů (analogie společníka ve v.o.s) veškerým vlastním majetkem.

Pokud osoba uvažuje o postavení komplementáře, musí splňovat všeobecné předpoklady pro provozování živnosti.

 

Název společností

 

Firemní dodatek komanditní společnosti by měl obsahovat výraz "komanditní společnost", anebo zkratku "kom. spol." či "k.s.".

 

V den zápisu KS do obchodního rejstříku se přikládá návrh (podepisují ho všichni společníci) spolu se společenskou smlouvou, která obsahuje:

a)      název a obchodní sídlo

b)      identifikaci společníků (obchodní firmu (název) právnické osoby nebo jméno a místo pobytu fyzické osoby)

c)      předmět podnikání

d)      specifikaci komplementářů a komanditistů

e)      hodnotu vkladů komanditistů

 

Řízení firmy

Obchodní vedení společnosti je záležitostí komplementářů. V dalších věcích komplementáři rozhodují společně s komanditisty a to většinou hlasů. Během hlasování každý společník má pouze jeden hlas (pokud to není jinak specifikováno v společenské smlouvě).

 

Ručení za závazky

Na rozdíl od komanditistů, komplementáři ručí za závazky firmy neomezeně včetně osobního majetků. Komanditisté ručí jen omezeně - do výše svého nesplaceného vkladu.

 

Základní jmění

Při založení komanditní společnosti nemusí být složen žádný základní kapitál. Veškeré vklady společníků musí být poznamenány ve společenské smlouvě.

 

Statutární orgán

Statutárním orgánem komanditní společnosti jsou komplementáři/komplementář. Komplementáři jednají za společnost samostatně.

 

Rozdělení zisku

Zisk se mezi společností a komplementáři rozděluje v souladu s poměrem specifikovaným ve společenské smlouvě. Obvykle se stanoví poměř 1 : 1. Výnosy společnosti se zdaňují a rozdělují mezi komanditisty v poměru odpovídajícím výši jejich splacených vkladů.

 

Výhody společnosti

  • poměrně nizké náklady na založení
  • výhodné zdanění komplementářů
  • možnost rozdělení zisku v libovolném poměru, např. 99% komplementáři vs 1% komanditisty
  • min. výše základního kapitálu je 5.000,- Kč
  • pro založení stačí ověření podpisů zakladatelů na společenské smlouvě, která nemusí být sepsána ve formě notářského zápisu
  • možnost účastí právnické osoby jako společníka, např. komplementářem může být offshore společnost, což umožní snížení odpovědnosti


Nevýhody společnosti

  • ručení komplementářů celým svým majetkem
  • komanditisté nemají právo rozhodovat o otázkách řízení vedení společnosti

SMART TAX & REALTY s.r.o., ICO: 28243510, DIC: CZ28243510, Václavské náměstí 11, Praha 1, 110 00

Tato webová stránka neposkytuje právní rady a neměla by tak byt chápana. Ačkoli informace na těchto strankach jsou průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje.