Britské Panenské ostrovy

Poskytujeme služby registrace offshore společností a koupě ready-made offshore společností na Britských Panenských ostrovech

Britské Panenské ostrovy jsou jednou z nejpopulárnějších a prověřených časem offshore jurisdikcí kde je možné zaregistrovat společnost, která nemá daňovou povinnost a jejíž provoz je finanční nenáročný. Jedná se o společnost mezinárodního obchodu (International Business Companies anebo IBC).

Britské Panenské ostrovy (BVI) můžeme bez nadsázky označit za jednu z nejúspěšnějších offshore jurisdikcí. Aktuálně je na BVI zaregistrováno přes 700 tisíc společností, přičemž ročně se registruje dalších cca 60 tisíc. Tato čísla odpovídají zhruba 40%(!) celkového počtu offshore společností ve světě.

Popularita BVI se vysvětluje celou řadou důvodů:

 • důvěryhodnost a dobrá pověst (BVI nikdy nebyly zařazeny na "černou listinu" offshore jurisdikcí);
 • unikátní daňový režim, jež byl zaveden v roce 2004;
 • IBC společnosti jsou úplně osvobozeny od daní;
 • devizová kontrola se neprovádí, а protože měnovou jednotkou na BVI je americký dolar (USD), nevzniká problém se směnou, převodem a přepočtem peněžitých prostředků;
 • ochrana informací a důvěrnost na nejvyšší úrovni má značný význam pro podnikatele, kteří nechtějí zpřístupňovat údaje o svých příjmech.
Typ společnosti Business Company (BC)
Ředitelé Minimální počet ředitelů - 1 (může být i právnická osoba) 
Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné
Akcionáři Minimální počet akcionářů - 1 (může být i právnická osoba) 
Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné
Sekretář Nejsou speciální požadavky na osobu sekretáře
Doba registrace do 3 týdnů
Základní kapitál

Standardně uváděná (deklarovaná) výše základního kapitálu je 50 000,- USD.

V zákoně nejsou stanovené požadavky pro povinnost splacení základního kapitálu či jeho částí.
Nominální servis je povolen
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti Dovětek obchodní firmy (názvu) musí obsahovat: Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima, Company, Limitada, Societe par actions, Aktiengesellschaft anebo zkratky: Ltd, Corp., Inc., A/S, AG, N.V., B.V., GmbH., S.A.
Bez zvláštního povolení není přípustná registrace názvů obsahujících výrazy a/nebo jejich odvozeniny: Bank, Building Society, Savings, Loans, Insurance, Assurance, Reinsurance, Fund Management, Investment Fund, Trust, Trustees, Chamber of Commerce, University, Municipal, Royal.
Obligatorní podmínky Registrované sídlo a registrační agent na území BVI
Důvěrnost Údaje o skutečném vlastníkovi jsou dostupné pouze registračnímu agentovi a jsou důvěrnými informacemi
Právní řád Právní řád je založen na anglickém Common Law
Valné hromady ředitelů, akcionářů Nejsou povinné
Audit, jiné finanční výkaznictví Předložení účetních závěrek, ročních účetních závěrek (annual return) a finančního výkazů (financial statement) není povinné
Daně

Zdanění společností BC -  0%

Společnosti BC nejsou pro účely daňových předpisů BVI daňovými rezidenty a proto se na ně neaplikují ustanovení mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění

Devizová kontrola Není
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Japonsko, Švýcarsko, Dánsko, Norsko a Švédsko; neaplikují se na IBC
Služby kurýrů DHL, UPS, Fed Ex
Mezinárodní telefonní kód +1 284
Apostille uznává se
Další informace
 • Nepřítomnost BVI jako offshore jurisdikce na černých listinách takových organizací jako FATF (mezivládní seskupení se zaměřením na boj proti legalizaci výnosů z trestné činností) a OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)
 • Není povinnost stanovení cílů/účelů společnosti v zakladatelských dokumentech. Právní řád BVI předpokládá maximální flexibilitu takových údajů;
 • V souladu se zákonnými normami BVI se mohou uvádět pouze údaje o počtu akcií, jež je společnost oprávněna emitovat, tj. bez jejich nominální hodnoty (počet akcií není nikterak omezen);
 • Údaje o ředitelích a akcionářích společnosti se nezveřejňují v Obchodním rejstříku BVI a nemohou být poskytnuty ani na žádost třetích osob;
 • Společnost nesmí uskutečňovat svou podnikatelskou činnost na území BVI a rovněž nesmí poskytovat služby pojištění, spravování fondů, realizace schémat fondů kolektivního investování, provádět trustovou činnost, jinými slovy poskytovat jakékoli pojišťovací a bankovní služby;
 • Ředitel může být občanem kteréhokoli státu a nemusí být rezidentem BVI;
 • Každý rok se musí hradit správní poplatek za prodloužení statusu společnosti;
 • 1. ledna 2007 nabyl účinnost Zákon o obchodních společnostech BVI. Mimo jiné byly implementovány tyto změny:

Pro společnosti registrované před 1.1.2005 byla stanovená přechodná doba do 1.1.2008. Během této přechodné doby mohly takové společnosti provést změnu zakladatelských dokumentů ve smyslu upuštění od dalšího používání akcií na doručitele a nadále hradit obvyklý roční poplatek ve výši 350,- USD.
V případě, že společnost i po 1.1.2008 ponechala v oběhu akcie na doručitele, je tak od 1.1.2008 povinna platit zvýšený roční poplatek ve výši 1100,- USD.

Balík registračních dokumentů:

 • Certificate of Incorporation – osvědčení o registrace;
 • Appointment of First Director – jmenování prvního ředitele; назначение директора;
 • General Power of Attorney – generální plná moc;
 • Declaration of Non-Trading – prohlášení o nevedení podnikatelské činnosti;
 • Declaration of Share Transfer – prohlášení o převodu akcií;
 • Declaration of Trust – trustová deklarace;
 • Letter of Resignation – potvrzení o odstoupení z funkce;
 • Register of Members – seznam účastníků/společníků;
 • Register of Directors & Officers – seznam ředitelů;
 • Share Certificate – listinná akcie (hromadná listina);
 • Memorandum and Articles of Association - Společenská smlouva/Zakladatelská listina a Stanovy

SMART TAX & REALTY s.r.o., ICO: 28243510, DIC: CZ28243510, Václavské náměstí 11, Praha 1, 110 00

Tato webová stránka neposkytuje právní rady a neměla by tak byt chápana. Ačkoli informace na těchto strankach jsou průběžně aktualizovány, nepřijímáme právní odpovědnost za uvedené údaje.