PRINT

logo.png


Typ společnosti

ApS — neveřejná akciová společnost; A/S — veřejná akciová společnost; К/S — partnerství s přímým zdaněním společníků.

Ředitelé
 • ApS — minimálně 1 ředitel (pouze fyzická osoba);
 • A/S — dvoustupňové řízení: "představenstvo" - minimálně jeden ředitel - fyzická osoba; "dozorčí rada" - minimálně 3 fyzické osoby;
 • К/S — ředitelem může být jeden ze společníků. Nicméně je doporučováno jmenování nominálního ředitele - rezidenta Dánska.
Akcionáři

U ApS a A/S musí být minimálně 1 akcionář (může být i právnická osoba). Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné.

К/S – minimálně dva partneři. Mohou jimi být fyzické a právnické osoby - rezidenti kteréhokoli státu.
Sekretář Nejsou speciální požadavky
Doba registrace do 2 měsíců
Základní kapitál
 • ApS: 125,000,- DKK (cca 17,000,- Euro)
 • A/S: 500,000,- DKK (cca 68,000,- Euro)
 • К/S: není stanovena minimální výše pro splácení základního kapitálu. Nicméně partner s ručením omezeným je povinen vložit peněžitý anebo nepeněžitý vklad. Jeho minimální výše není stanovena.

Ke dni provedení registrace musí být základní kapitál společnosti plně splácen.

Nominální servis Ano
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti Dovětek obchodní firmy (názvu) musí obsahovat zkratku "ApS". 
Bez zvláštního povolení není přípustná registrace názvů obsahujících výrazy a/nebo jejich odvozeninyBank, Insurance, Trust apod.
Obligatorní podmínky Registrované sídlo a registrační agent na území Dánska.
Důvěrnost Stupeň zachování důvěrnosti je vysoká.
Zákonná úprava Dánský patří k zemím kontinentálně evropské právní kultury. Právní řád je značně ovlivněn německým právem.
Roční správní poplatek (minimum) Všechny poplatky jsou již zahrnuty v ceně registrace.
Valné hromady ředitelů, akcionářů Požadavky pro uskutečnění ročních valných hromad jsou často pouhou formalitou vzhledem k pravděpodobné účastí ve společnosti nominálních ředitelů a akcionářů. Rozhodnutí/Hlasování akcionářů a ředitelů se mohou doručovat dálkově v písemné formě, včetně použití faxu.
Audit, jiné finanční výkaznictví
 • ApS jsou povinné předkládat roční účetní závěrku a provádět audit;
 • A/S jsou povinné předkládat roční účetní závěrku a provádět audit;
 • К/S odevzdává účetní závěrku a zprávu auditora v plném rozsahu. V případě, že společníky (partnery) nejsou rezidenty, finanční výkazy se nepředkládají vůbec (K/S není samostatnou daňovou jednotkou).
Daně

Obecná sazba dani z příjmů je 25%, nicméně při dodržení určitých podmínek tato sazba může být snížena až na 0%. Při správném finančním řízení mohou být osvobozeny od placení daní společnosti, jejichž příjem pochází z:

 • převodu akcií dánské společnosti na nerezidenta Dánska;
 • dividendy vyplacené na akcie dánské společnosti;
 • prodeje a využití nemovitostí mimo území Dánska;
 • úroky z pohledávek;
 • poplatky za využití uměleckých děl;
 • jakékoli příjmy K/S společnosti za podmínky vhodné zvolené právní struktury;
Poplatek ze základního kapitálu anebo emise akcií (zvýšení základního kapitálu) je neuplatňuje.
Devizová kontrola Ne
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Dánsko je stranou více jak 87 mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.
Služby kurýrů DHL, UPS, FedEx, TNT
Mezinárodní telefonní kód + 45
Apostille Ano
Další informace Devizová kontrola se neprovádí. Oficiální měnou je dánská koruna (DKK).