PRINT

logo.png


Poskytujeme služby registrace offshore společností a koupě ready-made offshore společností v Singapuru.

Singapur je parlamentní republika -  městský stát v jihovýchodní Asii. Singapur patří mezi nejvyspělejší země světa s poměrně nízkými daněmi. Vysoký význam v hospodářství Singapuru hrají transnacionální korporace. Singapur má jeden z vůbec největších ukazatelů HDP na obyvatele na světě.

Výhody jurisdikce v Singapuru:

Typ společnosti Rezidentní a nerezidentní společnosti s ručením omezeným -  Limited (akciové společnosti s ručením omezeným) dle kritéria "management and control".
Ředitelé Minimální počet ředitelů - 2. Ředitelem může být jen fyzická osoba, přičemž jeden z ředitelů musí být rezidentem Singapuru. Tento ředitel odpovídá za to, že činnost společnosti je v souladu s právním řádem Singapuru.
Akcionáři Minimální počet akcionářů - 1
Mohou jimi být fyzické a právnické osoby - rezidenti kteréhokoli státu.
Sekretář nejsou speciální požadavky na osobou sekretáře
Doba registrace do 3 týdnů
Základní kapitál Minimální výše základního kapitálu není stanovena.
Nominální servis Ano
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti Dovětek obchodní firmy (názvu) společnosti s ručením omezeným musí obsahovat slova "(Private) Limited" nebo "(PTE) LTD".
Obligatorní podmínky
Důvěrnost Není speciálně upraveno bankovní tajemství, které by zaručovalo důvěrnost informací, ale jsou aplikovatelné ustanovení o obchodním a profesním tajemství.
Právní řád Companies Act 1931–1993, International Business Act 1994
Roční správní poplatek (minimum) Společnosti-rezidenti odvádí daň z příjmů jak ze zdrojů nacházejících se na území Singapuru, tak i ze zahraničních zdrojů. Sazba dani z příjmů činí 26%.  

Nerezidenti odvádí daň z příjmů pouze ze zdrojů na území Singapuru a nejsou u nich aplikovatelny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
Valné hromady ředitelů, akcionářů Nejsou povinné
Audit, jiné finanční výkaznictví Do Obchodního rejstříku se musí podávat roční zpráva obsahující údaje o veškerých změnách ředitelů, akcionářů a sekretáře, názvu a sídla společnosti. Finančnímu úřadu se podává roční účetní závěrka a zpráva auditora a kopie těchto výkazů musí být dostupná v sídle společnosti.
Daně Obecná sazba dani z příjmů je 18%. Dle určitých kritérií může být snížena na 15 %, 10 %, či dokonce 0 %. Zdaňovány jsou veškeré příjmy, jež pochází ze zdrojů na území Singapuru a rovněž příjmy ze zdrojů nacházejících se mimo území Singapuru, pokud do Singapuru byly převedeny.
Devizová kontrola Ne
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Austrálie, Bangladéš, Belgie, Čína, Dánsko, Filipíny, Finsko, Francie, Indie, Indonésie, Izrael, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Malajsie, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Thajsko, Taiwan, Srí Lanka, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.
Apostille uznává se