PRINT

logo.png


Poskytujeme služby registrace offshore společností, koupě ready-made offshore společností a otevření bankovních účtů na Kypru

Cyprus.png Kypr se v dnešní době oprávněně považuje za mezinárodní offshore centrum. Podstatný tok mezinárodních investicí se uskutečňuje právě přes kyperské společnosti.

Offshore na Kypru není klasickou offshorovou společnosti, jelikož jejímu vlastníkovi je poskytnutá svoboda a velký rozsah možností pro efektivní daňové plánování. Obecně je sazba daně z příjmů  kyperských právnických osob nejnižší v Evropě (10%). V případě, že zboží a služby společnosti jsou poskytovány rezidentům Kypru, vzniká povinnost placení DPH, jejíž sazba je rovněž nejnižší v Evropě (0% až 15%). V určitých stanovených případech může být společnost osvobozena i od placení těchto daní.

Společnost je osvobozena od placení dani z příjmu v případě, že:

Společnost nemusí odvádět DPH v případě, že příjemce zboží/služeb není rezidentem Kypru.

Offshore společnosti na Kypru jsou nejčastěji využívány jako:

Registrace offshore společností na Kypru se musí uskutečňovat speciálními organizacemi, jež jsou zvláštními subjekty na trhu poskytovatelů poradenských služeb.

Charakteristiky offshore společností na Kypru:

Typ společnosti Rezidentní a nerezidentní společnosti Limited (akciové společnosti s ručením omezeným), pobočky zahraničních společnosti
Ředitelé Minimální počet ředitelů - 1 (může být i právnická osoba) 
Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné. Doporučuje se ustanovení ředitele-rezidenta Kypru pro maximální využití výhod smluv o zamezení dvojího zdanění.
Akcionáři Minimální počet akcionářů - 1 (může být i právnická osoba) 
Národnost a trvalé bydliště nejsou podstatné
Sekretář Minimální počet sekretářů - 1 (může být i právnická osoba) 
Sekretář musí být rezidentem Kypru
Doba registrace do 5 týdnů
Základní kapitál Standardně deklarovaný (uváděný) základní kapitál je 2,000,- EUR
Minimální výše pro splácení základního kapitálu je 4,- EUR.
Nominální servis Ano
Požadavky na obchodní firmu (název) společnosti Dovětek obchodní firmy (názvu) musí obsahovat slovo "Limited" anebo zkratku "Ltd.". Bez zvláštního povolení není přípustná registrace názvů obsahujících výrazy a/nebo jejich odvozeniny: "Asset Management/Manager", "Assurance", "Bank/Banking", "Broker/Brokerage", "Capital", "Credit", "Currency", "Custodian/Custody", "Dealer/Dealing", "Deposit", "Derivative", "Exchange", "Fiduciary", "Finance/Financial", "Fund", "Future", "Insurance", "Lending/Loan/Lender", "Option", "Pension", "Portfolio", "Reserves", "Savings", "Security", "Stock", "Trust/Trustee".
Obligatorní podmínky Registrované sídlo a registrační agent na území Kypru
Důvěrnost Údaje o skutečném vlastníkovi jsou dostupné pouze registračnímu agentovi a jsou důvěrnými informacemi. Základní údaje o společnosti jsou veřejně přístupné v Obchodním rejstříku.
Zákonná úprava Právní řád je založen na kontinentálním právu se značným vlivem Commmon Law. Činnost offshore společností upravuje především Companies Law, Chapter 113.
Roční správní poplatek (minimum) 350 EUR (an annual Levy)
Valné hromady ředitelů, akcionářů Valné hromady se musí provádět alespoň jednou ročně. Ve většině případů jsou pouhou formalitou vzhledem k využití služeb nominálního servisu.
Audit, jiné finanční výkaznictví Vyžaduje se roční audit, který se musí provést licencovaným kyperským auditorem a odevzdání výročních výkazů (Annual Return).
Daně Jednotná 10%-ní daň z příjmu platí pro společnosti-rezidenty a pobočky zahraničních společností, které se řídí z území Kypru (kritérium "management and control").
Nerezidentní společnosti a pobočky zahraničních společností, které se neřídí z území Kypru jsou osvobozený od dani z příjmu.
Devizová kontrola Ne
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Kypr je stranou 33 mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění s těmito státy:
Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Dánsko, Česká republika, Čína, Egypt, Francie, Indie, Irsko, Itálie, J.A.R., býv. Jugoslávie, Kanada, Kuvajt, Maďarsko, Malta, Mauricius, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Sýrie, Švédsko, Thajsko, Ukrajina a jiné státy SNS s výjimkou Kazachstánu, USA, Velká Británie.
Služby kurýrů DHL, UPS, Fed Ex
Mezinárodní telefonní kód 357
Apostille Ano
Další informace Finanční výkazy: 
Každá společnost zaregistrovaná na Kypru je povinná podávat výroční finanční výkazy (Financial Statements) do Registrační komory a daňové přiznání (Tax Return) finančnímu úřadu. 

Finanční výkazy zahrnují:

-výkaz ředitele;
-rozvaha;
-výkaz zisku a ztrát; 
-přílohu rozvahy a výkazu zisku a ztrát;
-zpráva auditora (pokud se provádí dobrovolný anebo povinný audit); 
-konsolidovaná účetní závěrka (v případě, že kyperská společnost má dceřiné společnosti a není osvobozená od vypracování konsolidované účetní závěrky);
-výkaz peněžních toků (cash flow) a jiné výkazy a přílohy, které mohou být zahrnuty dle rozhodnutí auditora;

Daňové přiznání může být řádné, které se podává na konci roku anebo mimořádné/krátkodobé, které se podává do 31. července běžného roku.

 

Kyperská offshore společnost musí používat obchodní firmu (název), pod kterou byla zapsána v Obchodním rejstříku. Obchodní firma nebude zapsána v případě, že:

 

Praktické využití offshore společností zaregistrovaných na Kypru

S ohledem na v typologii hospodářské činnosti společností lze na Kypru vymezit následující druhy společností:

  1. Obchodní společnosti (většina společností zaregistrovaných na území Kypru). Obecně jsou používány pro vedení tranzitního obchodu, jež je základem vzájemných ekonomických vztahů Západu a Východu.
  2. Řídicí společnosti.
  3. Holdingové a investiční společnosti. Tyto společnosti jsou často účastníky formalizovaných joint ventures (tímto způsobem se daří snížit anebo se úplně vyhnout placení daní z příjmu). Velkou výhodou holdingových společností registrovaných na Kypru je absenci povinnosti akcionářů odvádět daň z vyplacených dividend.
  4. Společnosti poskytující služby. Hlavním obsahem jejich činností je poskytování různorodých služeb, mj. distribuce zboží, dodávání zaměstnanců nezbytných pro výrobu plánovaného objemu zboží, zabezpečení nákladové dopravy, vedení účetnictví a poskytování souvisejících služeb, daňové a účetní poradenství atd.
  5. Finanční společnosti. Činnost takových společností je založena na financování podniků. Kromě toho tyto společnosti mohou provádět úvěrově-finanční operace se zahraničním. V takovém případě je výhodné uskutečňovat příslušné operace se státy, s nimiž je podepsána smlouva o zamezení dvojího zdanění anebo se státy, kde je sazba daně minimální, nulová anebo se daň vůbec nevybírá.
  6. tzv. Royalty Companies, tj. společnosti vybírající poplatky spojené s duševním vlastnictvím: autorskými právy, patenty, know-how, průmyslovými modely, počítačovými programy atd. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění upravují nízké sazby dani z příjmu pro tento typ společností a proto jejich registrace na Kypru je velmi výhodná. Každá společnost, která uplatňuje model "Royalty" se automaticky přihlašuje k placení DPH (Kypr). Tento model předpokládá následující schéma: offshore společnost, jež je oprávněným z určitých práv duševního vlastnictví na základě licenční smlouvy poskytuje předmět duševního vlastnictví společnosti - rezidentu Kypru. Společnost - rezident Kypru uzavírá smlouvu s českou společností. Tj. faktické využití předmětů duševního vlastnictví se uskutečňuje na území České republiky.
  7. Společnosti podnikající v oblasti nemovitostí se široce využívají pro uskutečnění řady operací s nemovitostmi.
  8. Námořní přepravní společnosti. Kypr se považuje za vynikající stát pro založení námořních přepravních společností.
  9. Mezinárodní finanční korporace.