PRINT

logo.png


Co znamená termín "offshore"?

Offshore je nejúčinnější metoda úspěšného daňového plánování. Offshore je společnost založená na území státu, jehož právní normy buď zcela osvobozují činnost takové společnosti od  všech typů daní anebo stanoví velmi nízkou až nulovou sazbu dani z příjmu. Podmínkou pro uplatnění zvýhodněného daňového režimu je však zpravidla předpoklad, že offshore společnost neuskutečňuje na území státu registrace žádnou podnikatelskou činnost.  Podnikání pomocí offshore společnosti je v souladu s právními předpisy a je plně legální. Pomocí využití vhodných modelů a schémat se dosahuje daňové optimalizace Vašeho podnikání, v žádném případě se nejedná o tzv. daňové úniky. Správné a profesionální řízení tak může zajistit až několikanásobné zvýšení zisku prostřednictvím snížení daňového břemeni.

Kdo může být považován za společníky a řediteli společnosti?

Zakladatelem/společníkem offshore společnosti může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Příslušný právní řád upravuje minimální počet zakladatelů společnosti (minimálně 1 až 3).

Ředitelem offshore společnosti zpravidla může rovněž být jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Některé jurisdikce omezují jmenování právnických osob jako ředitelů společnosti.

Které dokumenty jsou potřeba pro založení společnosti?

1. Pro většinu offshore jurisdikcí se žádné speciální dokumenty nevyžadují.

2. Pro registraci offshore společnosti v Hongkongu se vyžadují:

• Notářsky ověřená kopie pasů akcionářů;

• Doklady jakkoli prokazující místo pobytu akcionáře (akcionářů): potvrzení plateb za komunální služby, domovní kniha, atd.

• Informace o předpokládaném druhu činnosti společnosti.

3. Pro registraci offshore společnosti na Kypru se vyžadují:

• Notářsky ověřená kopie pasů akcionářů;

• Doklady jakkoli prokazující místo pobytu akcionáře (akcionářů): potvrzení plateb za komunální služby, domovní kniha, atd.

• Informace o předpokládaném druhu činnosti společnosti.

4. Některé státy mohou stanovit individuální podmínky.

Jak dlouho trvá provedení registrace společnosti?

Vše záleží na zvoleném státu. V některých případech registrace nové společnosti bude provedena do jednoho týdne, někdy může trvat až jeden měsíc. Pokud jste se ale rozhodli nabýt obchodní podíl/akcie v již existující společnosti (jinými slovy jste se rozhodli pro "koupi" ready-made společnosti, vyřízení celé záležitosti zabere nejvýš par hodin.

Co se rozumí pod pojmem "virtuální kancelář"?

Pod pojmem "virtuální kancelář" rozumíme službu, pomocí které je možno snadno vytvářet iluzi podnikání v zemi, kterou jste předtím vybrali. Jako virtuální kancelář může posloužit telefon, e-mailová adresa, osobní webové stránky atd. Pomocí virtuální kanceláře můžete nejvýhodnějším způsobem ukázat svoji profesionalitu. Kromě toho, budete-li takovou kancelář mít, dveře nejvýznamnějších bank budou pro Vás vždy otevřené.

Jako součást virtuální kanceláře může posloužit:

Informace doručované do virtuální kanceláře budou ihned přesměrovány dle pokynu majitele společnosti. Díky této službě Vy a/nebo vedoucí Vaší kanceláři budete vždy přítomni na pracovišti.

Jaká je výše základního kapitálu? Musí být základní kapitál splacen?

V mnoha zemích dnes uz nejsou zádné konkrétne stanovené standardy pro tvorbu nebo omezení základního kapitálu, stejne jako i ori jeho uhrazení. Dokonce hned po výberu právní destinace, která vlastníka spolecnosti zaujme, je treba dohodnout podmínky podmínky, za kterých bude vytvoren a postupne hrazen základní kapitál.

Členění základního kapitálu offshore společnosti dle stádia splácení:

• Registrovaný (kapitál, jehož výše byla stanovena v zakladatelských dokumentech a následně zapsána v obchodním, resp. obdobným rejstříku);

• Emitovaný (zapsaný základní kapitál, jehož výše emise byla schválena akcionáři a byla zahájena emise akcií);

• Splacený (zapsané a emitované akcie, jejichž nominální hodnota byla akcionáři splácena).

Právní řády většiny offshore jurisdikcí neupravují konkrétní lhůty obligatorní splácení základního kapitálu.

Zapsáným/registrovaným základním kapitálem je kapitál, jehož výše byla stanovena v zakladatelských dokumentech a následně zapsána v obchodním, resp. obdobným rejstříku. Akcie, jejichž nominální výše odpovídá zapsanému základnímu kapitálu mohou být emitovány bez dalšího. Nejčastěji se při založení společnosti stanoví taková výše základního kapitálu, která odpovídá minimální výši ročních správních poplatků za vedení společnosti (pokud tato je závislá na výši základního kapitálu).

Splacení základního kapitálu může být provedeno buď peněžitými anebo nepeněžitými vklady (hmotným a nehmotným majetkem). V závislosti na ustanoveních právního řádu příslušné jurisdikce se může vyžadovat buď plné anebo částečné splácení základního kapitálu

Na jaké adrese bude mít offshore společnost své registrované sídlo?

Offshore společnost bude mít své registrované sídlo na adrese té společnosti, která přímo provádí registraci/založení nové společnosti.

Co se rozumí pod pojmem "dvojí zdanění"?

Dvojí zdanění znamená, že příslušná obchodní společnost má dvojí daňovou povinnost: jednak ve státu zdroje příjmů, jednak ve státu registrace.

Co se rozumí pod pojmem "smlouva o zamezení dvojího zdanění"?

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou mezinárodní smlouvy uzavírané mezi dvěma státy. Tento typ mezinárodních smluv předpokládá zjednodušení a unifikaci pravidel pro zdanění příjmů/zisků společností, které vyvíjí svou činnost na území státu/států, odlišného/odlišných od státu registrace. Účelem těchto smluv je zamezení dvojího zdanění, jinými slovy tyto smlouvy upravují pravidla pro placení daní z příjmu tak, aby nedocházelo ke zdanění příjmů na území obou států - stran příslušné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, ale pouze jednoho z těchto států (dle konkrétních pravidel).

Jak vést finanční účetnictví offshore společnosti?

Pravidla pro vedení účetnictví jsou přímo spojena s právním řádem státu registrace společnosti. Předpisy upravující povinnosti při vedení účetnictví se různí v závislosti na tom kterým státu a neexistuje tak jednotné schéma platné pro všechny offshore jurisdikce. Ve většině případů jsou však offshore společnosti osvobozeny od povinnosti předkládání účetních závěrek státním orgánům a od provedení auditu.

Jiná je situace ve státech tzv. "onshore jurisdikcí" a zemích s velmi nízkými sazbami daní. Tyto státy většinou upravují povinnost sestavování ročních účetních závěrek a zpráv auditora, stejně jako speciální požadavky pro vedení účetních záznamů.

Pokud nemáte možnost zajištění sestavení účetních závěrek a vypracování auditorských zpráv ve státu registrace společnosti, můžete požádat o součinnost při vedení účetnictví/sestavování povinných účetních dokumentů společnost, jež prováděla registraci offshore společnosti.

Existuje nějaký formalizovaný postup při převod akcií na doručitele?

Postup při převodu akcií na doručitele nepředpokládá žádné speciální podklady ani jiné formality. Převod akcií na doručitele má formu běžného převodu cenných papírů na doručitele. Tzn. převod je velmi neformální a pro jeho platnost se vyžaduje pouze předání akcií.

Výhradně na požádání klienta může být připravena speciální smlouva o převodu akcí na doručitele, jejíž podepsání Vám poslouží jako důkaz, že jste oprávněným nabyvatelem příslušných akcií. Nicméně taková písemná smlouva není podmínkou platnosti převodu akcií. Nicméně vydávání akcií na doručitele je povoleno pouze v některých státech. Existuje proto pravděpodobnost, že příslušná banka odmítne založit běžný účet pro Vaši společnost v případě, že její základní kapitál je tvořen akciemi na doručitele. Některé banky podmiňují otevření účtu složením všech akcií na doručitele do úschovy v bance (jako způsob zajištění).